Magazin za urbani životni stil
Ovaj sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa. Detaljnije

Upisna trka na fakultete startuje 23. juna

AUTOR: CityMagazine 02 Jun, 2021
Upisna trka na fakultete startuje 23. juna

Više od 15.000 mesta planirano je za upis brucoša na osnovne i integrisane studije na fakultetima u sastavu Beogradskog univerziteta. Od tog broja, na školovanje o trošku budžeta moći će da računa oko 9.500 studenata.

Upisna trka startuje prijavljivanjem kandidata od 23. do 26. juna, a polaganje prijemnih ispita predviđeno je od 28. juna do 2. jula, prema rasporedu koje budu objavili fakulteti. Preliminarne rezultate visokoškolske ustanove će istaći najkasnije do 7. jula, a konačne do 12. jula, dok upis primljenih kandidata mora da bude završen do 16. jula. Oni koji ne uspeju da dođu do brucoškog indeksa imaće novu šansu u septembru, ali će moći da konkurišu samo na fakultete na kojima ostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka.

Dobra vest je da školarine za samofinansirajuće studente na beogradskim fakultetima nisu povećane u odnosu na lane, a cene se kreću od 50.000 dinara, koliko je školarina na Tehničkom fakultetu u Boru do 240.000 na Arhitektonskom, odnosno 243.500 na studijskom programu Softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu.

Upisna pravila su nepromenjena, što znači da se kandidati rangiraju prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i opštem uspehu iz srednje škole.

Bez greške urađen prijemni donosi 60 poena, a uspeh iz srednje škole najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva i on se računa zaokruživanjem na dve decimale. Da bi stekli pravo da se upišu na teret budžeta, kandidati moraju osvojiti najmanje 51 bodova, dok je donja granica za samofinansirajuće studente 30 poena.

Konačne rang-liste koje objave fakulteti su osnov za upis, što znači da budući brucoši treba pažljivo da prate sve upisne aktivnosti na fakultetima na kojima su konkurisali. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne pojavi u predviđenom roku, umesto njega će biti upisan sledeći sa rang-liste.

Kandidatima koji su u trećem i četvrtom razredu srednje škole osvojili neku od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, može se priznati maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Državljani Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu ili program međunarodne (IB) mature upisuju se pod istim uslovima kao i naši građani, ako su im priznate stečene diplome.

Strani državljani takođe se upisuju pod istim uslovima kao i naši državljani, s tim da plaćaju školarinu tokom celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Oni prilikom konkurisanja podnose rešenje o priznavanju strane diplome o završenoj srednjoj školi ili potvrdu da je taj postupak započeo. Pre upisa treba da dostave dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju, kao i da vladaju srpskim ili jezikom na kome se izvodi studijski program.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u našoj državi pod istim uslovima kao državljani Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je da predaju rešenje Ministarstva prosvete o priznavanju stranih srednjoškolskih isprava ili potvrdu da je taj postupak započet.

Dokumenta prilikom prijavljivanja

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti

Kalendar upisa

 • Prijavljivanje kandidata od 23. do 26. juna
 • Polaganje prijemnog ispita od 28. juna do 2. jula prema rasporedu;
 • Objavljivanje rezultata na preliminarnoj rang-listi najkasnije do 5. jula
 • Primedbe na preliminarnu rang listu (36 sati od objavljivanja) najkasnije do 7. jula do 10 časova;
 • Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 8. jula u 10 časova;
 • Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 9. jula do 10 časova;
 • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe najkasnije 10. jula u 10 časova;
 • Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta najkasnije do 12. jula;
 • Upis od 12. do 16. jula

Dokumenta za upis

 • overena fotokopija dokumenata i originalna dokumenta na uvid,
 • izvod iz matične knjige rođenih (fakultet, odnosno Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • popunjen obrazac ŠV-20 (obrazac se popunjava i elektronski, a štampana verzija se potpisana predaje na fakultetu);
 • indeks (ukoliko fakultet ne obezbeđuje indekse),
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm,
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa;
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente,
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere

Tekst: Vesna Andrić